Tác giả: DhilonA, Khanna A, Randhawa MS, và cộng sự
Tóm tắt: Debabrata Mukherjee, FACC
Người dịch: Nguyễn Thái Minh