I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 874/QĐ-BVT từ 30/6/2014 của Giám đốc bệnh viện về việc thành lập phòng quản lý chất lượng, là phòng chức năng triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ:

Nhân sự phòng quản lý chất lượng theo đề án bao gồm 05 người, hiện nay cán bộ nhân viên của phòng bao gồm:

- BS Nguyễn Thị Hồng Thu: Phó Trưởng phòng- Phụ trách.

- CNĐD Phan Thị May.

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, phòng Quản lý chất lượng bệnh viện có chức năng và nhiệm vụ sau:

a)    Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

b)    Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

c)    Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

d)    Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

e)    Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

f)    Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

g)    Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

h)    Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

i)    Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

j)    Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Với quyết tâm của lãnh đạo bệnh viện trong việc triển khai các hoạt động nhằm tăng cường chất lượng Bệnh viện, thực hiện phương châm “lấy người bệnh là trung tâm”. Việc bảo đảm và cải tiến chất lượng sẽ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của bệnh viện, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định. Bởi vì "Chất lượng là giá trị cuộc sống".

Bệnh viện đã xây dựng đã xây dựng Đề án nâng cao chất bệnh viện đến năm 2020 làm định hướng cho việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo và tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ ngày một tốt hơn tới người bệnh.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG:

- Để có cơ sở triển khai công tác Quản lý chất lượng năm 2015 công tác  Quản lý chất lượng đã thực hiện những nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch Cải tiến chất lượng của Bệnh viện năm 2015 và từng bước triển khai tới tất cả các khoa, phòng.

- Các khoa, phòng theo đặc điểm và quy mô đã xây dựng kế hoạch Cải tiến chất lượng của từng đơn vị và đã được Giám đốc- Chủ tịch Hội đồng QLCL BV phê duyệt.

- Hàng tháng các khoa, phòng tự đánh giá các tiêu chí theo nội dung Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, và cùng phòng Quản lý chất lượng rà soát để từng bước khắc phục các nội dung làm ảnh hưởng tới chất lượng bệnh viện. Sau 3 tháng phòng Quản lý chất lượng bệnh viện tổng hợp và báo cáo tới Ban Giám đốc kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện của toàn Bệnh viện để lãnh đạo bệnh viện chỉ đạo kịp thời.

- Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân, hiện nay bệnh viện đã mở ra 50 phòng khám với nhiều chuyên khoa khác nhau của cả 2 cơ sở.

- Mục tiêu của Bệnh viện Tim Hà Nội là mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh khi đến khám, chữa bệnh. Bệnh viện luôn cố gắng và nỗ lực từng bước để cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc y tế và cung cấp các dịch vụ về y tế cho người bệnh ngày một tốt hơn. Nhằm đánh giá chính xác chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, sự hài lòng của người bệnh, Phòng Quản lý chất lượng theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng QLCLBV định kỳ hàng quý thực hiện Khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại Bệnh viện lấy đó làm cơ sở khoa học để cải tiến phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nhằm tăng cường uy tín, thương hiệu, chất lượng dịch vụ và thiện cảm của người bệnh khi tới Bệnh viện.

- Hướng đến chuẩn hóa các hoạt động công tác trong bệnh viện, năm 2015 Bệnh viện Tim Hà Nội đã xây dựng và thực hiện các quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại 4 khoa: Cấp cứu, Khám bệnh, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh ở cả 2 cơ sở. Từ đó làm cơ sở để tiến tới sẽ xây dựng và thực hiện các quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại tất cả các khoa, phòng vào những năm tiếp theo.