I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Tổng số CBNV: 30 người trong đó:

  • Ban lãnh đạo phòng gồm:

+ CNKT Nguyễn Thị Dung Hạnh : Kế toán trưởng – phụ trách phòng

+ Th.s Kinh tế Vũ Thị Thu Quỳnh: Phó phòng

+ CNKT Khúc Kim Ngân              : Phó phòng

  • Nhân viên: 27 người

+Th.s Kinh tế:           01 người

+ Đại học:                  23 người

+ Cao đẳng :              02 người

+ Trung cấp:              01 người

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Bệnh viện Tim HN là đơn vị tự chủ tài chính, đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên. Phòng Tài chính kế toán có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban giám đốc thực hiện chức năng quản lý tài chính, các hoạt động thu chi, công tác kế toán của Bệnh viện, phối hợp với các khoa, phòng giải quyết công việc kịp thời nhằm đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn. Một số chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Phòng:

Tham gia xây dựng các kế hoạch, phương án, dự án về tài chính, huy động và sử dụng các nguồn vốn, mua sắm vật tư trang thiết bị. Đề xuất phân phối thu, chi và sử dụng tài chính trên cơ sở cân đối các nguồn quỹ, đáp ứng yêu cầu kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm của Bệnh viện.

  • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
  • Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo đúng quy định.
  • Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
  • Giám sát việc sử dụng kinh phí, vật tư kỹ thuật… phục vụ cho các hoạt động của Bệnh viện.
  • Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản và thực hiện công khai tài chính theo các quy định hiện hành.
  • Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định. Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ để thực hiện thanh tra, kiểm tra và kiểm toán.
  • Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.