Bảng giá dịch vụ ngoại trú

Bảng giá dịch vụ ngoại trú

Mời quý vị tham khảo bảng giá Thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BYT tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Lần cập nhật cuối: tháng 8 năm 2019.