Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo