Chuyển giao kỹ thuật mổ tim hở và can thiệp tim mạch cho các bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Tim Hà Nội