GALA Bệnh viện Tim Hà Nội 2018

Gala tổng kết hoạt động của Bệnh viện Tim Hà Nội trong năm 2017