Hành trình sáng tạo slogan Bệnh viện Tim Hà Nội

Hành trình Bệnh viện Tim Hà Nội tìm ra slogan mới, một khẩu hiệu gần gũi với bệnh nhân hơn.