Thông tin về công tác từ thiện tại Bệnh viện Tim

Thông tin về công tác từ thiện tại Bệnh viện Tim

BV đã vận động các đơn vị quỹ cũng như tổ chức cá nhân hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em thuộc gia đình có hộ nghèo, hộ cận nghèo, các bệnh nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn lên đến gần 2000 (1594) bệnh nhân với kính phí 45 tỷ đồng.