Ảnh hưởng đến tiên lượng sau 3 tháng của suy thận cấp nặng khi tiến hành V-V ECMO: tầm quan trọng của thời điểm khởi phát

Tác giả. C. Delmas, MD, MSc, T. Zapetskaia, MD, J.M. Conil, MD,PhD, B. Georges, MD, PhD, F. Vardon-Bounes, MD, T. Seguin, MD, L. Crognier, MD, O. Fourcade, MD, PhD, L. Brouchet, MD, PhD, V. Minville, MD, PhD, S. Silva, MD, PhD.

Mục tiêu. V-V ECMO (venous – venous ECMO) được sử dụng ngày càng nhiều trong điều trị ARDS kháng trị. Trong tình trạng đó, tổn thương thận cấp (AKI) là biến chứng chính và thường gặp, thường liên quan với kết cục xấu. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu với mục tiêu xác định các đặc điểm liên quan với suy thận nặng (theo phân loại Kidney Disease Improving Global Outcome 3- KDIGO 3) và ảnh hưởng đến kết cục trong 3 tháng.Phương pháp. Từ tháng 5/2009 đến tháng 4/2016, nghiên cứu tiến cứu được thực hiện với 60 bệnh nhân làm V-V ECMO tại bệnh viện trường .

Kết quả. AKI gặp khá thường xuyên (75%, n=45), 51% số bệnh nhân (n=31) tiến triển đến KDIGO 3 – phần lớn là trước đặt ECMO- và 43% cần liệu pháp thay thế thận (n=26). KDIGO 3 có liên quan đến tỷ lệ cai thở máy thấp hơn so với nhóm không AKI hoặc các giai đoạn khác của AKI (24% so với 68%, p < 0.001) và tỷ lệ tử vong trong 90 ngày cao hơn (72% so với 32%, p = 0.002). Phân tích hồi quy đa biến cho thấy suy thận KDIGO 3 xuất hiện trước khi đặt ECMO, cũng như PaCO2 > 57 mmHg và mSOFA > 12 là các yếu tố nguy cơ độc lập của tử vong trong vòng 90 ngày.

Kết luận. Sự xuất hiện suy thận cấp mức độ KDIGO 3 có tương quan với mức độ nặng trên lâm sàng của bệnh nhân trước khi đặt ECMO và không có liên quan đến tỷ lệ sống trong vòng 90 ngày.

image.png


Danh mục: TT NCKH - ĐT - CĐT , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan