Đánh giá chức năng thất phải trong thuyên tắc phổi cấp

Tác giả. 

Deisy Barrios, MD, Raquel Morillo, MD, José Luis Lobo, MD,  Rosa Nieto, MD,  Ana Jaureguizar, MD, Ana K. Portillo, MD, Esther Barbero, MD,  Covadonga Fernandez-Golfin, PhD,  Roger D. Yusen, MD, and David Jiménez, PhD, the PROTECT investigators Madrid, Álava, Spain; and St Louis, MO


Đặt vấn đề. 

Cách tiếp cận tối ưu để đánh giá chức năng thất phải ở  bệnh nhân thuyên tắc  phổi (PE)  có triệu chứng cấp tính còn chưa rõ ràng.
 

Phương pháp. 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá qui trình tối ưu để đánh giá chức năng thất phải ở những bệnh nhân PE cấp có triệu chứng với huyết động ổn định. Các kết cục được đánh giá trong vòng 30 ngày sau khi chẩn đoán PE  bao gồm tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và các biến chứng. 

Kết quả 

Có 848 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu. Chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MDCT) và siêu âm tim qua thành ngực cho kết quả như nhau khi đánh giá có hay không có tình trạng quá tải thất phải (RV) ở 449 bệnh nhân (53%). 

Kết hợp giữa thang điểm đánh giá mức độ nặng của thuyên tắc phổi (sPESI) và MDCT cho thấy giá trị dự báo âm tính trong vòng 30 ngày đối với tử vong do mọi nguyên nhân là 100%. 

Trong số 43% bệnh nhân có sPESI >0 điểm và giãn thất phải trên MDCT, 41 bệnh nhân (11.3%) có biến chứng, bao gồm  24 trường hợp (6.6%) tử vong.  Có 129 bệnh nhân (15%) có sPESI >0 điểm, và quá tải thất phải trên cả siêu âm và MDCT. Trong số này, 21 bệnh nhân (16.3%) có biến chứng trong vòng 30 ngày đầu sau mắc bệnh, trong đó có 10 bệnh nhân (7.7%) tử vong.
 

Kết luận. 

Kết hợp giữa siêu âm tim đánh giá quá tải thất phải cùng với sPESI và MDCT không cải thiện khả năng tiên lượng biến cố ở các bệnh nhân PE  nguy cơ thấp, tuy nhiên cách tiếp cận này này giúp cải thiện khả năng nhận diện các bệnh nhân có nguy cơ trung bình - cao về các biến chứng ngắn hạn. 
(Am Heart J 2017;185:123-9.)


Danh mục: Nghiên cứu khoa học

Bình luận
Bài viết liên quan