Hiệu quả của nong bóng phủ thuốc đối với tái hẹp trong stent thường và stent phủ thuốc (từ thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên RIBS IV và V)

Tóm tắt. Điều trị bệnh nhân tái hẹp trong stent phủ thuốc vẫn còn gặp nhiều thách thức. Chúng tôi tìm cách so sánh kết quả của nong bóng phủ thuốc trong điều trị tái hẹp trong stent ở bệnh nhân stent phủ thuốc và stent thường. 

Một phân tích tổng hợp về tái hẹp trong stent: thử nghiệm lâm sang ngẫu nhiên so sánh nong bóng phủ thuốc với Stent phủ Everlenimus IV và V đã được thực hiện. Cả 2 thử nghiệm đều có các tiêu chuẩn chọn bệnh và loại trừ giống hệt nhau. 

Kết quả của nong bóng phủ thuốc ở 95 bệnh nhân tái hẹp trong stent thường và 154 bệnh nhân tái hẹp trong stent phủ thuốc đã được so sánh. Các bệnh nhân tái hẹp trong stent phủ thuốc có tỷ lệ mắc đái tháo đường, hội chứng vành cấp, tổn thương động mạch vành nặng và thường là tổn thương tái hẹp dạng ở đầu và sát cạnh stent hơn so với nhóm bệnh nhân nhân tái hẹp trong stent thường. Các kết quả của chụp động mạch vành sau đó (92% bệnh nhân đủ điều kiện), bao gồm đường kính tối thiểu lòng mạch (1,80 - 0,6 so với 2,01 - 0,6 mm, p < 0,001), khác biệt trung bình tuyệt đối 0,21 mm, khoảng tin cậy 95% 0,04 đến 0,38, p < 0,014) và tỷ lệ tái hẹp (19% so với 9,5%, p <0,05) là thấp hơn nhóm tái hẹp trong stent phủ thuốc. Kết quả thống nhất trên 10 phân nhóm đã được xác định trước. Hơn nữa, trong phân tích hồi quy tuyến tính đa biến, đường kính lòng mạch tối thiểu ở thời gian theo dõi vẫn nhỏ hơn đáng kể ở bệnh nhân bị tái hẹp trong stent phủ thuốc sau khi đã hiệu chỉnh các yếu tố nhiễu (khác biệt trung bình tuyệt đối đã hiệu chỉnh 0.17 mm, khoảng tin cậy 95% 0,04 đến 0,41, p < 0,019]. Cuối cùng, sau 1 năm theo dõi lâm sàng (100% bệnh nhân), tỉ lệ phải tái tưới máu mạch đích (16% so với 6%, p <0,02) và tiêu chí so sánh lâm sàng chính (18% so với 8%, p < 0,03) cao hơn đáng kể ở những bệnh nhân tái hẹp trong stent phủ thuốc. 

Kết luận, nghiên cứu này xác định hiệu quả của nong bóng phủ thuốc đối với bệnh nhân bị tái hẹp trong stent. Tuy nhiên, các kết quả dài hạn về lâm sàng và chụp mạch của nong bóng phủ thuốc ở bệnh nhân bị tái hẹp trong stent phủ thuốc là kém hơn so với bệnh nhân bị tái hẹp trong stent thường.
 


Danh mục: Nghiên cứu khoa học

Bình luận
Bài viết liên quan