Phân tích gộp so sánh stent phủ thuốc và stent thường trên các bệnh nhân chạy thận chu kì.

Bệnh mạch vành rất phổ biến ở các bệnh nhân ở các bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối có lọc máu chu kì. Các bằng chứng liên quan đến sự an toàn và hiệu quả của việc sử dụng các stent phủ thuốc (DES) và các stent thường (BMS) trên các bệnh nhân chạy thận chu kì là chưa rõ ràng. Chúng tôi tiến hành việc tìm kiếm tại các cơ sở dữ liệu MEDLINE, EMBASE, Science Citation Index , CINAHL và Cochrane CENTRAL về các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng so sánh stent phủ thuốc và stent thường trên các bệnh nhân chạy thận chu kì tới thời điểm tháng 6 năm 2016. Chúng tôi tiến hành phân tích gộp 14 nghiên cứu đủ tiêu chuẩn (n=62,250 bệnh nhân). Nói chung, các bệnh nhân được điều trị bằng stent phủ thuốc được chứng minh có nguy cơ thấp hơn về các biế cố lâm sàng bất lợi so với các bệnh nhân được điều trị bằng stent thường. Giảm một cách có ý nghĩa tỉ lệ tử vong (tỷ số chênh [OR] 0.77, khoảng tin cậy [CI] 0.64 tới 0.92), các biến cố tim mạch chính MACE (OR 0.83, CI từ 0.57 tới 0.74), cần tới tái tưới máu tổn thương đích/ mạch đích (OR 0.83, CI từ 0.73 tới 0.94), và có xu hướng giảm tỷ số chênh đối với nhồi máu cơ tim (OR 0.95, khoảng tin cậy từ 0.87 tới 1.02) được ghi nhận với các bệnh nhân điều trị bằng các stent phủ thuốc. Kết luận, Việc sử dụng các stent phủ thuốc trên các bệnh nhân chạy thận chu kì làm giảm đáng kể tỉ lệ tử vong, các biến cố tim mạch chính, cần tới tái tưới máu tổn thương đích/ mạch đích. Các nghiên cứu ngẫu nhiên lớn hơn cần được tiến hành để xác nhận các kết quả của phân tích gộp này để đưa ra sự lựa chọn loại stent phù hợp cho các đối tượng bệnh nhân có nguy cơ cao này.


Danh mục: Nghiên cứu khoa học

Bình luận
Bài viết liên quan