So sánh mức độ tổn thương động mạch vành ở các bệnh nhân có và không có Block nội nhĩ và mối liên quan với rung nhĩ mới xuất hiện

Interatrial block (IAB) - Block nội nhĩ thể hiện bằng sự chậm dẫn truyền hoặc là sự tắc nghẽn đường dẫn truyền giữa hai tâm nhĩ. IAB được cho thấy có thể dự đoán sự phát triển hoặc tái diễn của tình trạng  rung  nhĩ trong nhiều bệnh cảnh lâm sàng. Một số nghiên cứu đã kiểm tra mối liên hệ giữa bệnh động mạch vành với tỷ lệ mắc IAB và tác động của nó lên tình trạng rung nhĩ. Mục đích của nghiên cứu này là để xác định có hay không mối liên hệ đặc hiệu giữa tổn thương động mạch vành với sự xuất hiện của IAB và sự phát triển của rung nhĩ mới xuất hiện. tTiết kế nghiên cứu thuần tập trên các bệnh nhân có nhồi máu cơ tim không ST chênh ở trung tâm của chúng tôi. Dữ kiện thu thập bao gồm: đặc điểm lâm sàng, siêu âm tim, kết quả  chụp mạch, điện tâm đồ, các kết cục lâm sàng. Thước đo bán tự động và điện tâm đồ quét ở 300 DPI với cỡ lớn nhất là 38 được sử dụng để  đo thời gian sóng P, với thời gian theo dõi ít nhất 1 năm. Test Chi bình phương và  test  T sử dụng và tính toán bằng phần mềm IBM SPSS. Có tổng số 322 bệnhnhân đã được đưa vào nghiên cứu trong. Nam giới chiếm 72.3%; tuổi trung bình  64.5 ±11.9. Phân suất tống máu trung bình 55.2 ± 12.7 và kích thước nhĩ trái trung bình 38.7 ± 6mm. Tỷ lệ xuất hiện  block nội nhĩ  một phần là 31.9% và block nội nhĩ tiến triển là  6.5%. Những bệnh nhân có IAB thì lớn tuổi hơn (p< 0.001) và có mắc có tỉ lệ mắc cao huyết áp cao hơn  (>0.014) so với nhóm không có IAB một cách có ý nghĩa thống kê.

Biểu hiện tổn thương động mạch vành lan tỏa (định nghĩa là > 1 tổn thương đáng kể động mạch vành) có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với IAB (0.026). Không có mối liên quan đặc hiệu nào giữa vị trí tổn thương động mạch vành với  IAB cũng như là thời gian sóng P. Những bệnh nhân xuất hiện tình trạng rung nhĩ mới trong thời gian theo dõi có tỷ lệ IAB cao hơn (p< 0.021),  và tỷ lệ tổn thương động  mạch vành lan tỏa cũng cao hơn (p<0.001). IAB có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với tổn thương  động  mạch vành lan tỏa ở các bệnh nhân có nhồi máu cơ tim không ST chênh. IAB cũng có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với rung nhĩ mới trong khoảng thời gian  theo dõi 12 tháng sau nhồi máu cơ tim không ST chênh.

2017Elsevier Inc. All rights reserved. (Am J Cardiol 2017;119:1162e1165)


Danh mục: Nghiên cứu khoa học

Bình luận
Bài viết liên quan