Sự phù hợp của tiêu chuẩn AND-ASPEN về suy dinh dưỡng trong dự báo tỷ lệ tử vong tại viện với các bệnh nhân nặng: một nghiên cứu tiến cứu

1. Người dịch: ThS. Nguyễn Văn Thực, phó  khoa HSTC

2. Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách trung tâm ĐT- CĐT

Tác giả. G.D. Ceniccola, T.P. Holanda, R.S.F. Pequeno, V.S. Mendonça, A.B.M. Oliveira, L.S.F. Carvalho,I. de Brito-Ashurst, W.M.C. Araújo

Mục tiêu. Suy dinh dưỡng thường gặp tại các đơn vị hồi sức tích cực (ICU), tuy nhiên có rất ít công cụ có giá trị đánh giá. Do vậy, nghiên cứu này đánh giá tính giá trị của công cụ AND-ASPEN về suy dinh dưỡng như một yếu tố tiên đoán tỉ lệ tử vong trong ICU. Phương pháp. Các bệnh nhân nhập khoa ICU tổng quát (72 giường bệnh) từ 2014 đến 2016, được theo dõi trong thời gian nằm viện và có bệnh án điện tử về giới tính, tuổi, điểm Apache II và tình trạng dinh dưỡng tại thời điểm nhập viện. Các bệnh nhân có thời gian nằm viện ngắn (< 48h) và thiếu số liệu bị loại khỏi nghiên cứu. Giả thuyết chính, dự báo tỷ lệ tử vong tại viện, được đánh giá với mô hình hồi quy logistic.

Kết quả. Có 375 bệnh nhân thích hợp cho nghiên cứu, trong đó 13% đã bị loại vì các tiêu chuẩn lọai trừ. Trong nhóm bệnh nhân đủ tiêu chuẩn, 94.2% được đánh giá AND-ASPEN trong hồ sơ, cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng là 29.7%. Phân tích hồi quy logistic (n = 327, p = 0.0001, r2 = 0.304, Roc (AUC) = 0.80) đã gợi ý rằng nguy cơ tử vong cao gấp 2.5 lần ở nhóm suy dinh dưỡng (95%CI, 1.38 – 4.46, p = 0.001) so với nhóm không suy dinh dưỡng (được kiểm soát bằng giới tính, Apache II, thời gian nằm viện và tình trạng lâm sàng lúc nhập viện), OR với suy dinh dưỡng là 3.04 (95% CI, 1.86 – 4.97). với mỗi 1 điểm Apache II tăng lên, nguy cơ tử vong tăng 14% (95% CI 1.10 – 1.18, p = 0.001).

Kết luận. Nghiên cứu này đã cho thấy công cụ AND-ASPEN có thể được sử dụng để dự báo tỷ lệ tử vong tại ICU.

image(3).png


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan