PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

1. Quá trình hình thành, phát triển

          Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Tim Hà Nội được thành lập theo quyết định 4302/QĐ-SYT ngày 23/12/2014 của Sở y tế Hà Nội.       

2. Tình hình nhân sự

          Tổng nhân sự: 04 người bao gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 02 chuyên viên.

3. Tổ chức đoàn thể

- Đảng viên Đảng CSVN: 02/04 người.

- Tổ công đoàn: 01 Tổ công đoàn.

- Đoàn thanh niên CSHCM: 02/04 người.

4. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

          - ThS BS Nguyễn Thị Hồng Thu: Trưởng phòng (từ 2014 đến nay).

          - BSCKI Nguyễn Thị Hoa: Phó trưởng phòng (từ 11/2015 đến 5/2018).

          - ThS Nguyễn Thị Thu Huyền : Phó trưởng phòng (từ 5/2018 đến nay).

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

2.1. Chức năng

          Phòng Quản lý chất lượng là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

2.2. Nhiệm vụ

          Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

- Tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 trong toàn bệnh viện.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẠT ĐƯỢC

- Phòng Quản lý chất lượng hàng năm đều đạt danh hiệu tập thể tiên tiến và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo bệnh viện giao.

- Chủ động trong công việc, phối hợp có hiệu quả với các đơn vị khác trong các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện theo dõi và báo cáo các chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện mỗi quý/lần.

- Là cơ quan thường trực, phối hợp với đơn vị tư vấn hỗ trợ các khoa, phòng trong bệnh viện viện  trong việc triển khai, áp dụng, đánh giá và duy trì chứng nhận đạt tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu có ứng dụng thực tế và hiệu quả vào công tác cải tiến chất lượng bệnh viện.

- Tham gia các phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

          * Một số danh hiệu thi đua và khen thưởng đã đạt được:

          - Khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Quản lý chất lượng bệnh viện của Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2016.

          - Giải nhất Hội thi nấu ăn "Vào bếp bằng cả trái tim"  Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2018.

          - Giải khuyến khích hội thi văn nghệ: "Nhân viên thanh lịch" Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2018.

          - Giải thưởng tập thể cuộc thi "Sáng tạo Slogan Bệnh viện Tim Hà Nội" năm 2018.

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

- Xây dựng, triển khai và hỗ trợ các khoa phòng thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện, đảm bảo duy trì công tác cải tiến chất lượng liên tục, thường xuyên và tự giác.

- Phối hợp duy trì hoạt động quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch và định kỳ thực hiện đánh giá đo lường các chỉ số chất lượng bệnh viện, việc thực hành “Áp dụng 5S” và kết quả đạt được theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ y tế.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ y tế, sự hài lòng của cán bộ, nhân viên bệnh viện và thời gian khám bệnh của người bệnh tại bệnh viện.

- Tiếp tục triển khai áp dụng và duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

- Là đầu mối triển khai quản lý sự cố y khoa tại bệnh viện theo quy định của Bộ y tế.

- Tổng hợp kết quả tiếp nhận và giải quyết ý kiến phản ánh của người bệnh. Lập báo cáo định kỳ theo kế hoạch.

V. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG HOẶC SLOGAN

          Slogan: Chất lượng là sống còn

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

1. Quá trình hình thành, phát triển

          Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Tim Hà Nội được thành lập theo quyết định 4302/QĐ-SYT ngày 23/12/2014 của Sở y tế Hà Nội.       

2. Tình hình nhân sự

          Tổng nhân sự: 04 người bao gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 02 chuyên viên.

3. Tổ chức đoàn thể

- Đảng viên Đảng CSVN: 02/04 người.

- Tổ công đoàn: 01 Tổ công đoàn.

- Đoàn thanh niên CSHCM: 02/04 người.

4. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

          - ThS BS Nguyễn Thị Hồng Thu: Trưởng phòng (từ 2014 đến nay).

          - BSCKI Nguyễn Thị Hoa: Phó trưởng phòng (từ 11/2015 đến 5/2018).

          - ThS Nguyễn Thị Thu Huyền : Phó trưởng phòng (từ 5/2018 đến nay).

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

2.1. Chức năng

          Phòng Quản lý chất lượng là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

2.2. Nhiệm vụ

          Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

- Tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 trong toàn bệnh viện.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẠT ĐƯỢC

- Phòng Quản lý chất lượng hàng năm đều đạt danh hiệu tập thể tiên tiến và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo bệnh viện giao.

- Chủ động trong công việc, phối hợp có hiệu quả với các đơn vị khác trong các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện theo dõi và báo cáo các chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện mỗi quý/lần.

- Là cơ quan thường trực, phối hợp với đơn vị tư vấn hỗ trợ các khoa, phòng trong bệnh viện viện  trong việc triển khai, áp dụng, đánh giá và duy trì chứng nhận đạt tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu có ứng dụng thực tế và hiệu quả vào công tác cải tiến chất lượng bệnh viện.

- Tham gia các phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

          * Một số danh hiệu thi đua và khen thưởng đã đạt được:

          - Khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Quản lý chất lượng bệnh viện của Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2016.

          - Giải nhất Hội thi nấu ăn "Vào bếp bằng cả trái tim"  Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2018.

          - Giải khuyến khích hội thi văn nghệ: "Nhân viên thanh lịch" Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2018.

          - Giải thưởng tập thể cuộc thi "Sáng tạo Slogan Bệnh viện Tim Hà Nội" năm 2018.

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

- Xây dựng, triển khai và hỗ trợ các khoa phòng thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện, đảm bảo duy trì công tác cải tiến chất lượng liên tục, thường xuyên và tự giác.

- Phối hợp duy trì hoạt động quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch và định kỳ thực hiện đánh giá đo lường các chỉ số chất lượng bệnh viện, việc thực hành “Áp dụng 5S” và kết quả đạt được theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ y tế.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ y tế, sự hài lòng của cán bộ, nhân viên bệnh viện và thời gian khám bệnh của người bệnh tại bệnh viện.

- Tiếp tục triển khai áp dụng và duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

- Là đầu mối triển khai quản lý sự cố y khoa tại bệnh viện theo quy định của Bộ y tế.

- Tổng hợp kết quả tiếp nhận và giải quyết ý kiến phản ánh của người bệnh. Lập báo cáo định kỳ theo kế hoạch.

V. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG HOẶC SLOGAN

          Slogan: Chất lượng là sống còn

Đào tạo về quản lý chất lượng cho Cán bộ nhân viên bệnh viện