Kết quả đánh giá theo bộ tiêu chí chất lượng.

 

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

 

 

       Năm 2018
  
       Năm 2019
  
       6 Tháng đầu năm 2020
  
       Năm 2020
  
       Năm 2021
  
 

       Năm 2022

  
        Năm 2023