Khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội theo thời gian.

NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ

NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ

Tháng 12 năm 2018

Tháng 12 năm 2018

Tháng 11 năm 2018

Tháng 11 năm 2018

Tháng 10 năm 2018

Tháng 10 năm 2018

Tháng 09 năm 2018

Tháng 09 năm 2018

Tháng 08 năm 2018

Tháng 08 năm 2018

Tháng 07 năm 2018

Tháng 07 năm 2018

Tháng 06 năm 2018

Tháng 06 năm 2018

Tháng 05 năm 2018

Tháng 05 năm 2018

Tháng 04 năm 2018

Tháng 04 năm 2018

Tháng 3,2 năm 2018

Tháng 3,2 năm 2018

Tháng 01 năm 2018

Tháng 01 năm 2018

Tháng 12 năm 2017

Tháng 12 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 11 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 10 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 09 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 08 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 07 năm 2017

Tháng 06 năm 2017

Tháng 06 năm 2017