Ảnh hưởng của nồng độ Albumin sau phẫu thuât tim đến kết cục sau mổ

Bs Tống Duy Phúc (khoa HSTC Nhi)

Link: https://cardiothoracicsurgery.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13019-020-01133-y

 

David Berbel-Franco và cộng sự.

Tạp chí: Journal of Cardiothoracic Surgery

Berbel-Franco, D., Lopez-Delgado, J.C., Putzu, A. et al. The influence of postoperative albumin levels on the outcome of cardiac surgery. J Cardiothorac Surg 15, 78 (2020)

Tổng quan:

Vai trò tiên lượng của giảm nồng độ Albumin máu sau phẫu thuật tim vẫn còn chưa sáng tỏ ở những bệnh nhân có nồng độ Albumin máu trước mổ bình thường. Mục tiêu của chúng tôi là đánh giá ảnh hưởng của nồng độ Albumin đến kết cục sau phẫu thuật tim.

Phương pháp:

Nghiên cứu quan sát tiến cứu. Các bệnh nhân trải qua phẫu thuật tim có nồng độ Albumin trước mổ và tình trạng dinh dưỡng bình thường được đưa vào nghiên cứu và phân thành các phân nhóm dựa trên nồng độ Albumin tại thời điểm 24h sau mổ. Chúng tôi đánh giá các kết cục (ví dụ tỷ lệ tử vong tại viện, các biến chứng sau mổ và tỷ lệ sống dài hạn). Các kết quả được phân tích giữa các phân nhóm khác nhau về nồng độ Albumin.

Kết quả:  2818 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu. Tuổi trung bình 64,5 ± 11,6 tuổi và BMI 28,0 ± 4,3 Kg·m− 2. 5,8% (n= 162) bệnh nhân có nồng độ Albumin bình thường ( 35 g/L); 32,8% (n=924) có giảm nhẹ Albumin (30- 34,9 g/L); 44,3% (n=1249) có giảm Albumin mức độ vừa (25-29,9 g/L) và 17,1% (n=483) có giảm Albumin nặng (< 25 g/L).

Nồng độ Albumin sau mổ cao hơn có liên quan đến giảm tỷ lệ tử vong tại viện (OR: 0,84; độ tin cậy 95%: 0,80-0,84; p= 0,007) và giảm tử vong sau theo dõi dài hạn (HR:0,85; độ tin cậy 95%: 0,82-0,87; p< 0,001). Các phân nhóm bệnh nhân giảm nồng độ Albumin sau mổ có tỷ lệ tử sống dài hạn thấp nhất (tỷ lệ sống sau 5 năm: 94,3% ở nhóm Albumin bình thường; 87,4% nhóm Albumin giảm nhẹ; 83,1% nhóm Albumin giảm vừa và 72,4% nhóm Albumin giảm nặng; p< 0,001).

Phân tích đa biến cho thấy tỷ lệ tử vong tại viện, nhiễm khuẩn huyết, các biến chứng liên quan đến xuất huyết và thời gian nằm hồi sức cao hơn ở các phân nhóm có Albumin thấp sau mổ. Các yếu tố tiên đoán giảm Albumin vừa và nặng bao gồm: bệnh thận mạn tính trước mổ, tiền sử mổ tim trước đó, và thời gian chạy máy kéo dài.

Kết luận:

Sự hiện diện của giảm nồng độ Albumin máu sau phẫu thuật tim rất thường gặp và mức độ giảm Albumin có thể liên quan đến các kết cục xấu, thậm chí trong các bối cảnh dài hạn về sau.


Danh mục: Phổ biến kiến thức , Thông tin y học

Bình luận