Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo dự án NORRED
Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện hạt nhân của Dự án NORRED (2014-2020) chịu trách nhiệm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về chuyên ngành Tim mạch cho ...