Đau ở đâu

Bệnh nhân: - Tôi đau ở đây, đây, chỗ này, chỗ này, này, chỉ ở đâu cũng đau hết…

Bác sĩ: - Như vậy thì ông đau ở ngón tay rồi!


Danh mục: Cười với Trái tim

Bình luận