Danh mục kỹ thuật được thực hiện tại bệnh viện

Công bố quyết định của Sở Y tế Hà Nội, dưới đây là quyết định và danh mục các kỹ thuật có thể triển khai tại bệnh viện trong thời gian tới.

QĐ - 63 phe duyet DMKT SPECT_Page_1.jpgQĐ - 63 phe duyet DMKT SPECT_Page_2.jpgQĐ - 63 phe duyet DMKT SPECT_Page_3.jpgQĐ - 63 phe duyet DMKT SPECT_Page_4.jpg

Quyết định 379 Phê duyệt danh mục kỹ thuật được triển khai tại cơ sở 2

QD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_01.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_02.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_03.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_04.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_05.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_06.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_07.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_08.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_09.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_10.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_11.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_12.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_13.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_14.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_15.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_16.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_17.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_18.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_19.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_20.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_21.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_22.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_23.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_24.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_25.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_26.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_27.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_28.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_29.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 1)_Page_30.jpg

QD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_01.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_02.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_03.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_04.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_05.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_06.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_07.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_08.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_09.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_10.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_11.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_12.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_13.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_14.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_15.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_16.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_17.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_18.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_19.jpgQD 379 PHE DUYET DMKT CS 2 (PHAN 2)_Page_20.jpg

 

Quyết định 471 quy định danh mục kỹ thuật được triển khai tại cơ sở 1

QD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_01.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_02.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_03.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_04.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_05.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_06.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_07.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_08.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_09.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_10.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_11.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_12.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_13.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_14.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_15.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_16.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_17.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_18.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_19.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_20.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_21.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_22.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_23.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_24.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_25.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_26.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_27.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_28.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_29.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_30.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_31.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_32.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_33.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_34.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_35.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_36.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_37.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_38.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_39.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV Tim (phan 1)_Page_40.jpg

QD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_01.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_02.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_03.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_04.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_05.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_06.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_07.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_08.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_09.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_10.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_11.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_12.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_13.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_14.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_15.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_16.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_17.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_18.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_19.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_20.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_21.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_22.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_23.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_24.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_25.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_26.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_27.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_28.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_29.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_30.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_31.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_32.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_33.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_34.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_35.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_36.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_37.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_38.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_39.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_40.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_41.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_42.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_43.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_44.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_45.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_46.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_47.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_48.jpgQD 471 phe duyet DMKT BV tim (phan 2)_Page_49.jpg


Danh mục: Tin tức

Bình luận
Bài viết liên quan