Thông báo : Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường"

Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường"

Đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc thực hiện ! 

Xem chi tiết công văn và tìm hiểu cuộc thi tại đây  


Danh mục: Tin tức

Bình luận